Αρχική · 2018 · Φεβρουάριος

Με εγκύκλιο του το Υπουργείου Εργασίας παρείχε στις 14.2.2018 διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, όπως προβλέπεται από το άρθρο 58 παρ. 1 του ν.4472/2017, υπολογίζονται επί του 85% του αθροίσματος του εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής…

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίστηκε η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα.  Μεταξύ άλλων η συγκεκριμένη εγκύκλιος προβλέπει ότι: Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε τόσες…

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2018, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δηλαδή υπέρ επικουρικής ασφάλισης (7%) και υπέρ εφάπαξ (4%). Δεδομένου ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ο ΕΦΚΑ θα συνεισπράττει…

Την 02.02.2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 3κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ  για την κάλυψη 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Η  συμπλήρωση των…

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: