Αρχική · Blog · Εργατικό Δίκαιο : Απαγόρευση εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (ν.4093/2012 και ν.4024/2011)

Απαγόρευση εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (ν.4093/2012 και ν.4024/2011)

Με την υπ’ αριθμ. 97/2016 οριστική και κηρυχθείσα προσωρινά εκτελεστή απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή εντολέων μας και κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλερέρ, υποχρεώθηκε η προαναφερόμενη επιχείρηση να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους καταβάλλοντας τις αποδοχές τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.10.2012, δηλαδή πριν την εφαρμογή των ν.4093/2012 και 4024/2011 («ενιαίο μισθολόγιο»).

Το Δικαστήριο έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς μας και ειδικότερα ανάμεσα σε άλλα δέχθηκε ότι, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και διατηρούν την αυτοτέλειά τους έναντι του δημοσίου, δεν είναι νομικά ανεκτό να εφαρμόζονται κανόνες ως προς την μισθοδοσία του προσωπικού τους που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα. Χαρακτηριστικά μάλιστα, αναφέρεται ότι με την εφαρμογή των ν.4093/2012 και 4024/2011 «επιχειρείται ανεπίτρεπτη συνταγματικά εξίσωση ανόμοιων πραγματικών καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων και εργασιακών σχέσεων με άμεση συνέπεια την μονομερή βλαπτική μεταβολή σε βάρος των εναγόντων».

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: