Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2018, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δηλαδή υπέρ επικουρικής ασφάλισης (7%) και υπέρ εφάπαξ (4%). Δεδομένου ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ο ΕΦΚΑ θα συνεισπράττει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ μαζί με τις εισφορές υπέρ κύριας ασφάλισης, υγείας και ΟΑΕΔ και θα τις αποδίδει στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς αυτές αποτελούν θεσμοθετημένους υπέρ αυτού πόρους.

Στο ειδοποιητήριο μηνός Ιανουαρίου 2018 αναμένεται πέραν των ως άνω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών να συμπεριληφθούν και οι εισφορές που δεν καταβλήθηκαν από 1.1.2017 κι εξής υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (αναδρομικά), οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε μηνιαίες ισομερείς δόσεις έως τον Δεκέμβριο και όχι εφάπαξ. Επιπλέον, με τις εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2018 αναμένεται να αναζητηθεί και τυχόν διαφορά που προκύπτει μετά από τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών βάσει του πραγματικού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 σε σχέση με αυτό του 2015, βάσει του οποίου υπολογίσθηκαν και καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές το 2017.

Ωστόσο, το άρθρο 104 του ν. 4386/2016 προβλέπει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 ότι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Ως εκ τούτου, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που εμφάνιζε ασφαλισμένος στην ατομική του μερίδα στις 31.12.2017, θα συμψηφισθεί μεταξύ άλλων και με τις οφειλόμενες υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εισφορές για το έτος 2017 καθώς και με τυχόν διαφορά που προκύπτει από τον εκ νέου υπολογισμό των οφειλόμενων για το έτος 2017 ασφαλιστικών εισφορών με βάσει το εισόδημα του 2016.

Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου, αυτό επιστρέφεται άτοκα στον δικαιούχο. Προκειμένου δε για αυτοαπασχολούμενους, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή μετά τον έλεγχο για τυχόν διαφορά που προκύπτει από τον εκ νέου υπολογισμό των οφειλόμενων για το έτος 2017 ασφαλιστικών εισφορών με βάσει το εισόδημα του 2016. Παρ’ ότι στην παραπάνω διάταξη δεν προβλέπεται ρητά ότι για την επιστροφή εισφορών στους αυτοαπασχολούμενους προαπαιτείται η υποβολή σχετική αίτησης από τους δικαιούχους, όπως προβλέπεται για την περίπτωση των μισθωτών, δεν αποκλείεται η υποβολή της. Τούτο διότι η ίδια διάταξη προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος έχει δυνατότητα να ζητήσει με αίτηση του να παραμείνει το υπερβάλλον ποσό ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ και να συμψηφισθεί με τις επόμενες εισφορές.

Έως σήμερα αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των εισφορών και συνεπώς αναμένεται να διευκρινιστούν όλα τα σχετικά ζητήματα, όπως ενδεικτικά η υποβολή και προθεσμία υποβολής αίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Γεωργία Κιουλτζή

Δικηγόρος

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: