Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Ανακοίνωση ΠΟΕ – ΔΕΥΑ

Ανακοίνωση ΠΟΕ – ΔΕΥΑ

Εκδόθηκαν δύο οριστικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι πολύ θετικές και δικαιώνουν τη θέση της ομοσπονδίας. Η πρώτη για τη μη εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου ενώ η δεύτερη υπολογίζει την μείωση 25% από το έτος 2010. Με την υπ’ αριθμ. 19/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών, έγινε δεκτό, ότι είναι ανεφάρμοστες οι διατάξεις του ν. 4093/2012 στο μισθολόγιο των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α.. Συγκεκριμένα αναφέρει, ότι «[…] τόσο νομοθετικά όσο και νομολογιακά […] οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δεν υπάγονται στην έννοια του «ευρύτερου δημοσίου τομέα» λόγω του ιδιωτικοοικονομικού τους χαρακτήρα, η εναγόμενη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4093/2012. Αντίθετη ερμηνεία θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη συνταγματικά εξίσωση ανόμοιων πραγματικών καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων και εργασιακών σχέσεων και θα έπληττε την προστατευόμενη από το άρθρο 5 παρ. 1 Συντ. συμβατική ελευθερία αμφοτέρων των μερών της εργασιακής σχέσης και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. […]». Με την, δε, 69/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης έγινε δεκτό, ότι οι μειώσεις του έτους 2010 (ν. 3833/2010 και 3845/2010) πρέπει να συνυπολογισθούν ως προς το ποσοστό μείωσης 25% και δεν επιτρέπεται νέα περαιτέρω μείωση.
Και οι δύο δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν επί υποθέσεων, που χειρίστηκε ο νομικός σύμβουλος της ομοσπονδίας, Σπύρος Μπαλατσούκας, υποχρεώνουν τις αντίστοιχες Δ.Ε.Υ.Α. να καταβάλουν τις αποδοχές στους συναδέλφους μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.10.2012, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, και είναι προσωρινά εκτελεστές.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας σε περιόδους, που τα εργασιακά δικαιώματα τίθενται σε μεγαλύτερη αμφισβήτηση, ενημερώνει τα μέλη της, ότι με κάθε νόμιμο μέσο θα υποστηρίξει, όπως άλλωστε πράττει έως σήμερα, κάθε ενέργεια διεκδίκησης των νομίμων δικαιωμάτων μας.

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: