Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Διαύλος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Διαύλος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ [ΙΚΕ]
ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μεσούσης της άτακτης περιδίνησης οποιουδήποτε, έστω και του πιο μι-κρού, επιχειρηματικού πλάνου, στα πλαίσια των ονομαζόμενων διαρθωτικών αλλαγών, η πολιτεία με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρ. 43 -120) εισάγει ένα και-νούργιο «εργαλείο» για τη παρακολούθηση των σύγχρονων συναλλακτικών εξε-λίξεων, την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΜΕ), μια νέα εταιρία που ανταποκρίνεται περισσότερο στην άσκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στη νέα εταιρία ουσιαστικά η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού ανα-λαμβάνεται από έναν μικρό αριθμό εταίρων, ο όρος «κεφαλαιουχική» συνίστα-ται στην αφαίρεση κάθε ευθύνης των εταίρων για τις εταιρικές υποχρεώσεις, η δε συμβολή των εταίρων εκδηλώνεται είτε με τη μορφή παροχής προσωπικής εργασίας και κυρίως παροχής υπηρεσιών είτε με τη μορφή ανάληψης εγγυητι-κής ευθύνης για τα εταιρικά χρέη.
Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής εταιρίας αποτελεί ότι η εταιρική συμμετοχή δεν συνδέεται με τη συγκρότηση του εταιρικού κεφαλαίου, μάλιστα αυτό μπορεί να είναι και ένα μόλις ευρώ !!!, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα, πέ-ρα από τις κεφαλαιουχικές εισφορές, ανάληψης εξωκεφαλαιακών εισφορών που κυρίως συνίστανται σε παροχή υπηρεσιών και εγγυητικών εισφορών εταί-ρων έναντι τρίτων. Έτσι η νέα εταιρική αυτή μορφή αξιοποιεί κάθε συμβολή για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, δεν απαιτεί υψηλή κεφαλαιακή συγκέ-ντρωση και απευθύνεται κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέων, ολιγομελή σχήματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα κυ-ρίως πραγματώνεται μέσα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μέχρι σήμερα εται-ρική μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που έχει ζωή πάνω από πενή-ντα χρόνια (ν. 3190/1955), δεν έχει εκσυγχρονισθεί ώστε με ευελιξία και απλό-τητα να υποδέχεται τις νέες συναλλακτικές εξελίξεις. Για το λόγο αυτό η θέσπι-ση του δικαίου της νέας εταιρικής μορφής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εται-ρίας [ΙΜΕ], μιας εταιρίας που τόσο στην ίδρυσή της όσο και στη λειτουργία της διακρίνεται για την ευελιξία και την απλότητά της, ανταποκρίνεται στην σύγ-χρονη επιχειρηματική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Γιώργος Φίσκας
Δικηγόρος – Εταίρος

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: