Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών που αναφύονται από τη σχέση διοικουμένου – Διοίκησης και αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις,  τη φορολογία, το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (ιδίως υποθέσεις Πειθαρχικού Δικαίου), την Κοινωνική Ασφάλιση, την Αστική Ευθύνη του Δημοσίου κ.ά. Επιπλέον, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση υποθέσεων και διαφορών, που αναφύονται από  την εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας κατά τη διενέργεια των βουλευτικών, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Η διαχείριση των υποθέσεων αυτών από την Εταιρεία μας περιλαμβάνει την κατάθεση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών Δικαστηρίων (τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, Ελεγκτικού Συνεδρίου και Συμβουλίου της Επικρατείας), αλλά και την κατάθεση ενστάσεων, διοικητικών προσφυγών και υπομνημάτων ενώπιον κάθε αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, Συμβουλίων και Επιτροπών.

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.