Αρχική · Blog · Αρθρογραφία : Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 8.166 θέσεων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 8.166 θέσεων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ

Την 02.02.2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 3κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ  για την κάλυψη 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών). Η  συμπλήρωση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την εν λόγω προκήρυξη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής της μορφής και της αποστολής της έντυπης μαζί με τα δικαιολογητικά, διότι:

 

α) είναι μία προκήρυξη «τριών ταχυτήτων», δεδομένου ότι προβλέπει τρεις διαφορετικές εναρκτήριες και καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα τόσο κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, όσο και κατά την αποστολή της εκτυπωμένης μορφής της, ήτοι:

i) για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το εμπρόθεσμο της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκινά από την 26.02.2018 (ημέρα Δευτέρα) έως την 13.03.2018 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 14:00 μ.μ., ενώ της έντυπης αίτησης λήγει την 16.03.2018 (ημέρα Παρασκευή),

ii) για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το εμπρόθεσμο της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκινά από την 20.02.2018 (ημέρα Τρίτη) έως την 07.03.2018 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 14:00 μ.μ. και της έντυπης αίτησης λήγει την 12.03.2018 (ημέρα Δευτέρα),

 

iii) για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης το εμπρόθεσμο της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οριοθετείται από την 08.03.2018 (ημέρα Πέμπτη) έως την 23.03.2018 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 14:00 μ.μ. και της έντυπης αίτησης λήγει την 27.03.2018 (ημέρα Τρίτη),

 

β)  μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να διεκδικήσει θέσεις που αντιστοιχούν σε τίτλους με διαφορετικούς κωδικούς μίας μόνο εκπαιδευτικής βαθμίδας, την οποία ο ίδιος επιλέγει (με εξαίρεση τους υποψήφιους της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης που μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις με κωδικό 705 και 714 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης),

 

γ) προβλέπει πληθώρα θέσεων με διαφορετικά απαραίτητα πρόσθετα προσόντα για κάθε μία από αυτές, ενώ στα πλαίσια της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας μπορεί ο υποψήφιος να διεκδικήσει θέσεις, που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς κωδικούς επικαλούμενος τα ίδια πάντα τυπικά προσόντα, υποχρεούμενος ταυτόχρονα στην αίτησή του να συμπληρώσει τον αντίστοιχο κωδικό ως αποδεκτό τίτλο,

 

δ) οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ μπορούν να δηλώσουν απεριόριστα τις θέσεις της προτίμησής τους στην ηλεκτρονική τους αίτηση, ενώ οι υποψήφιοι ΔΕ και ΥΕ θα πρέπει να δηλώσουν τις πρώτες 120 θέσεις προτίμησης τους στην ηλεκτρονική τους αίτηση και όλες τις λοιπές σε ειδικά διαμορφωμένο αρχείο (με μορφή pdf), το οποίο θα επισυνάπτουν στην καρτέλα του μητρώου τους και θα το επικαλούνται στην ηλεκτρονική τους αίτηση,

 

ε) μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης προκήρυξης έχουν επέλθει μεταβολές στα προβλεπόμενα απαραίτητα προσόντα ορισμένων θέσεων.

 

Σε περίπτωση έκδοσης τυχόν νεότερων διευκρινήσεων εκ μέρους του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλου αρμόδιου φορέα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

 

 

 

Υπεύθυνες ενημέρωσης για προκήρυξη

3Κ/2018

Αθανασία Τσώλη

Ευαγγελία Μπηλιώνη

 

© 2015 Δικηγορική Εταιρεία Νομικός Λόγος

logo-footer

Social Media: